Pro autory

Přijímáme články v rozsahu 6–10 normostran (1 normostrana je 1800 úhozů včetně mezer), jazykové drobnosti v rozsahu 3–5 normostran, zprávy v rozsahu 1–4 normostran a recenze v rozsahu 2–6 normostran (ve výjimečných případech, vyžaduje-li to téma atd., je možno rozsah po konzultaci s redakcí rozšířit).

Článek a jazyková drobnost musí být opatřeny abstraktem v českém a anglickém jazyce v rozsahu 800–1200 znaků a českými a anglickými klíčovými slovy (max. 10).

Formální úprava příspěvků by měla být v souladu s podrobnými pokyny pro autory NČDS dostupnými zde.

Každý zaslaný text s požadovanými parametry podléhá anonymnímu posouzení dvěma nezávislými renomovanými recenzenty.

Své příspěvky zasílejte na adresu ncds@ff.cuni.cz

Úvod > Pro autory